ரெட்ஹில்ஸ் அடுத்த விளாங்காடுபாக்கம் . *உடனே வீடு கட்டி குடியேறும்
CMDA மனைகள்
50:50 சலுகை இலவச ரிஜிஸ்டர்
வங்கி கடன் உண்டு
6374653146/9841588243

# தனிவீடு குறைந்த விலையில்

# குறைந்த விலை CMDA மனைகள்

# ரெட்ஹில்ஸ் அடுத்த விளாங்காடுபாக்கத்தில்,செ-52

# பஸ் மற்றும் ஷேர் ஆட்டோ வசதி

# அனைத்த வசதிகள் 5 நிமிட பயணத்தில்

# வங்கி கடன் உண்டு